Feeds:
Δημοσιεύσεις
Σχόλια

Posts Tagged ‘WWF Ελλάς’

Απαντά στην επερώτηση βουλευτών το WWF. Υπουργείο άνευ χαρτοφυλακίου η ΜΚΟ;

Απάντηση σε ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011 Σε σχέση με την κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την οποία κατέθεσαν οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ.κ. Θανάσης Παφίλης, Γιάννης Γκιόκας και Διαμάντω Μανωλάκου στις 26/5/2011, και για την πληρέστερη ενημέρωση των ιδίων και των υπόλοιπων μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς παραθέτει τα ακόλουθα στοιχεία:   Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Περιβάλλοντος Αθήνας και WWF Ελλάς είναι εδώ και καιρό αναρτημένο στην ιστοσελίδα του WWF Ελλάς, εδώ. Παρακαλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να το αναζητήσει.   Όπως ρητά αναφέρεται στο Πρωτόκολλο, η συνεργασία δεν έχει οικονομικό αντικείμενο. Στόχος του WWF Ελλάς είναι η συνεισφορά στην προσπάθεια του Οργανισμού Αθήνας για μια πρώτη αποτίμηση του φαινομένου της αυθαίρετης δόμησης, δεδομένου μάλιστα ότι ο Οργανισμός αδυνατούσε να απασχολήσει δικά του στελέχη για τον σκοπό αυτόν.   Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης του WWF Ελλάς ανέλαβε τη δημιουργία και παράδοση στον Οργανισμό Αθήνας βάσης δεδομένων με τις αποφάσεις κατεδάφισης παρανόμων κατασκευών σε δασικές εκτάσεις της Αττικής. Η συγκεκριμένη εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο προγράμματος χαρτογράφησης των καλύψεων γης ανά την επικράτεια, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και με πολύτιμη οικονομική ενίσχυση από τους χιλιάδες υποστηρικτές της οργάνωσης, καθώς και από τα κοινωφελή ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη και Μποδοσάκη. Τα πρώτα επεξεργασμένα δεδομένα του προγράμματος αυτού έχουν ήδη αναρτηθεί και είναι ελεύθερα προσβάσιμα, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας: www.oikoskopio.gr

.wwf.gr

Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

(περισσότερα…)

Read Full Post »

Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος ἔμπροσθεν αὐτῶν οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν, 38 ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐου τοῦ προφήτου πληρωθῇ ὃν εἶπε· Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη; 39 διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν Ἡσαΐας· 40 Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς. 41 ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας ὅτε εἶδεν τὴν δόξαν αὐτοῦ καὶ ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ. 42 ὅμως μέντοι καὶ ἐκ τῶν ἀρχόντων πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν, ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολόγουν, ἵνα μὴ ἀποσυνάγωγοι γένωνται· 43 ἠγάπησαν γὰρ τὴν δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον ἤπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ.


44 Ἰησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπεν· Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ πιστεύει εἰς ἐμὲ, ἀλλ’ εἰς τὸν πέμψαντά με, 45 καὶ ὁ θεωρῶν ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με. 46 ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47 καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ, ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν· οὐ γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48 ὁ ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα αὐτόν· ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ· [29] 49 ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα, ἀλλ’ ὁ πέμψας με πατὴρ αὐτός μοι ἐντολὴν ἔδωκε τί εἴπω καὶ τί λαλήσω· 50 καὶ οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν λαλῶ ἐγὼ, καθὼς εἴρηκέ μοι ὁ πατήρ, οὕτω λαλῶ.

Διαβάστε τη συνέχεια »

Read Full Post »

Το αλίευσε ο Απλός Πολίτης στο σχόλιό του

Το τι σκέφτεσαι εσύ, εγώ ή κάποιοι άλλοι, μάλλον δεν έχει πια σημασία. Το πόρισμα έχει βγει ήδη …και θα μας κάνουν να το χωνέψουμε.
Μπορεί να μην χρειάζεται πλέον να περιμένουμε τους βουλευτές να συμφωνήσουν (δηλαδή να νομοθετήσουν). Στη διεύθυνση που ακολουθεί
http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=43027&catID=14, υπάρχουν φρέσκα νέα. Η περίληψη τα λέει όλα:

««Διαβάσαμε» το νομοσχέδιο μαζί με την υπεύθυνη πολιτικής για το φυσικό περιβάλλον του WWF Ελλάς Ιόλη Χριστοπούλου. Καταλήξαμε σε 10 σημεία-συμπεράσματα…»

Η εξήγηση που μπορεί να δώσει κάποιος δύσπιστος σε αυτό είναι:
Η εκπρόσωπος μιας ΜΚΟ, εξηγεί στην αρθρογράφο (που έχει διατελέσει στο παρελθόν και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και τύπου της ίδιας κορυφαίας οργάνωσης) τι συμβαίνει με το νομοσχέδιο για τη Βιοποικιλότητα. Η αρθρογράφος, πείθεται. Στη συνέχεια, βεβαιώνει και το αναγνωστικό κοινό ότι όλα στο νομοσχέδιο αυτό είναι άψογα!

10 εντολές για τις Natura

Για να μη χάσουμε το κατανυκτικό κλίμα, παραθέτω:

Οι NATURA είναι ιερές

Αμήν! Έχει ο Θεός (για τις Natura)…

Read Full Post »

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο των ΜΚΟ, (οι οποίες υπενθυμίζω πως λειτουργούν πλέον ως δεξαμενή στελεχών του ΥΠΕΚΑΜΚΟ), ξεκινάει η πράσινη ανάπτυξη στους ορεινούς όγκους της Αττικής, (όπου το ΥΜΚΟ διαβουλεύεται την απαγόρευση διαφημιστικών πινακίδων (; ) και θήρας ( ;; )), ώστε να εξασφαλιστεί η εξοικείωση 4-5 εκατομμυρίων πολιτών με αυτή την τεχνολογία

Οι ρυθμιστές

  Εθνικής εμβέλειας Περιβαλλοντικές ΜΚΟ:

 1. Greenpeace
 2. WWF Ελλάς
 3. Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού
 4. Μεσόγειος SOS

Οι ρυθμίσεις

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι στις 12 Μαρτίου 2009, τέσσερις από τις μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές ΜΚΟ, η Greenpeace, η WWF Ελλάς,η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και η Μεσόγειος SOS με κοινή τους επιστολή προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, έθεσαν τις προτάσεις τους για τα επείγοντα βήματα που απαιτούνται στον τομέα της ενέργειας, στα οποία περιλαμβάνεται η προώθηση της αιολικής ενέργειας στην Αττική, με «προτεραιότητα στην εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε καθορισμένες περιοχές των ορεινών όγκων της Αττικής, εξασφαλίζοντας ότι 4-5 εκατομμύρια συμπολίτες μας εξοικειώνονται με αυτή την τεχνολογία».

http://www.eletaen.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=278%3A-75-030609-&catid=35%3Alatest-news&Itemid=194&lang=el

Το έργο

(περισσότερα…)

Read Full Post »

Αφού βάλανε το δάχτυλο στο γλυκό οι ΜΚΟ τώρα απαιτούνε και τη χύτρα

Έμαθε η γριά στα σύκα...

Σε επόμενο στάδιο, μετά την ψήφιση αυτού του σημαντικού νόμου, πρέπει απαραιτήτως να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα εφαρμογής, όπως η αποτελεσματική φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών και η πάταξη του περιβαλλοντικού εγκλήματος, η ορθολογική ρύθμιση δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα (όπως π.χ. το κυνήγι) και η σταθερή χρηματοδότηση της περιβαλλοντικής έρευνας και διαχείρισης μέσα από τη σωστή λειτουργία του υπό σύσταση Πράσινου Ταμείου.

Θα επισημάνω μόνο πως αν σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ίσως βιοποικιλότητα στην Ευρώπη, είναι ένα αποτέλεσμα που δεν επιτεύχθηκε από επιδοτοτούμενους ρυθμιστές, αλλά από τους ανθρώπους της υπαίθρου και τους ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΕΣ κυνηγούς.

Η υΠΕΚΑΜΚΟ επιμελώς νομοθετεί θέσεις αποκλειστικά για στελέχη ΜΚΟ σε κάθε νευραλγική θέση του υπουργείου.
(περισσότερα…)

Read Full Post »

Αληθεύει πως το προτεινόμενο σ/ν για τη βιοποικιλότητα και το ΣΠΔ για τον Υμηττό τιμολογήθηκαν απ΄ τις 10 αδερφές περίπου μισό εκατομμύριο Ευρώ στο ΥΠΕΚΑ;

Α το ξέρετε κι’ εσείς κύριε Πρωθυπουργέ!

Read Full Post »

Ας κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν. Τι ασχολίες είχαν οι γνωστές μας ΜΚΟ την περασμένη δεκαετία;
Υπήρχαν οικολογικοί μπουφέδες τα προηγούμενα χρόνια;

Η διάσημη μπλε τρύπα στο Belize - Δημιούργημα της φύσης


(περισσότερα…)

Read Full Post »

Μα ποιές είναι πια αυτές οι δέκα αδερφές που νομοθετούν για το ΥΠΕΚΑ;

Οι 10 αδερφές ποζάρουν μετά τη σύσκεψη με την υΠΕΚΑ με θέμα την Πρόταση για ένα ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας. Τη φώτο τράβηξε η υΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμίλη.


(περισσότερα…)

Read Full Post »